Проект INNOBUS

Договор за субсидия № В6.3а.14/13.04.2021 г.

Категория: Трансгранично сътрудничество
Дата: 13.04.2021 – 30.11.2023 г.

Проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничния бизнес чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“, с акроним INNOBUS, реф. № 6269, Договор за субсидия № В6.3а.14/13.04.2021 г., e финансиран по 6-та покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, Инвестиционен приоритет 1-A “Конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите държави.

Бюджет на проекта: 652 200,00 евро

Проектни партньори:

Водещ партньор: Търговската камара на Солун, Гърция

Проектен партньор 2: Професионална асоциация на исторически център на Солун, Гърция

Проектен партньор 3: Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев, България

Проектен партньор 4: Сдружение НА ФОКУС,  България

Период на изпълнение: 13.04.2021 – 30.11.2023 г.

           

Основна цел на проекта е да засили факторите, влияещи върху предприемаческия успех чрез подобряване на конкурентоспособността, работата в мрежа, екстраверсията на МСП и качественото предприемачество с най-новите иновации и създаването на добавена стойност чрез включване на света на бизнеса и всички заинтересовани страни. Проектът включва изпълнение на пилотни действия в областта на устойчивия туризъм с насърчаване на градски центрове за търговски дейности.

 

Специфични цели:

 • Развитие на подкрепяща среда за МСП, която има за цел да засили факторите, влияещи върху предприемаческия успех
 • Преминаване от ерата на графиката с информация за това как може да се създаде бизнес до създаване на рамка за предоставяне на услуги, която допълва и подкрепя целевите МСП в региона, отговаряйки на нуждите на модерното бизнес развитие
 • Свързване в мрежа на МСП, очакващи развитие на партньорства в полза на трансграничния регион
 • Възприемане на иновативни методи и процедури за разработване на продукти и услуги
 • Подкрепа на нови бизнес идеи и тяхната устойчивост
 • Съживяване на бизнес средата в трансграничния регион с прилагане на съвременни инструменти.

Целеви групи по проекта:

 • Представители на микро, малки и средни предприятия (МСП) в трансграничния регион
 • Младежи, които планират да стартират собствен бизнес или да подобрят и развият съществуващия си бизнес
 • Бизнес мрежи, клъстери и други организации със сходни цели и визия, които работят в подкрепа на бизнеса и развитие на предприемачеството.

 

Очаквани резултати от реализирането на дейностите по проекта:

 • Подкрепа на клъстери в стратегически области на регионалната икономика и създаване на бизнес мрежи с камари като фасилитатори.
 • Консултантска подкрепа за малки и средни предприятия, особено в областта на експортната ориентация, иновациите, динамиката и екстраверсията.
 • Специализирани консултантски услуги в широк спектър от предметни области (като: анализ на пазара, правни и счетоводни въпроси, разработване на бизнес план, въпроси, свързани с човешките ресурси, разработване и надграждане на маркетингови инструменти, насочени към пазари в или извън програмната област, промоция и използване на нови финансови инструменти и услуги за достъп до налични средства, етикетиране и сертифициране на продукти и др.) и други целеви образователни/обучителни услуги.
 • Създаване на онлайн платформа, която да обедини всички горепосочени резултати и ще действа като сайт за работа в мрежа за МСП.
 • Организиране на събития в мрежа (B2B събития) в бизнес общността на трансгранично ниво.
 • Структурата на креативното предприемачество, в която участниците следват специфичен начин за справяне с проблема, който искат да решат.
 • Развитие и популяризиране на историческата идентичност на Градски центрове за търговски дейности и изпълнение на пилотни действия в областта на устойчивия туризъм (развитие и популяризиране на круизен туризъм и спа туризъм).

Всички горепосочени резултати са пряко свързани с развитието на подкрепяща среда за МСП, работата в мрежа на МСП и съживяването на бизнес средата.

 

Очаквани основни резултати по проекта:

 • Подобряване на бизнес средата в трансграничния регион
 • Развитие на мрежата
 • Укрепване на процесите за подкрепа и развитие на МСП
 • Въвеждане на иновациите като приоритет и свързването им с бизнеса
 • Целеви образователни/обучителни услуги с цел съзряване на иновативни бизнес идеи.

Дейностите, които изпълнява сдружение НА ФОКУС в рамките на проекта:

 • Предоставяне на бизнес консултации за развитие на младежкото предприемачество – виж тук
 • Провеждане на 2 бизнес семинара на територията на област Благоевград – семинар 1,  семинар 2
 • Провеждане на 2 бизнес форума на територията на област Благоевград – форум Благоевград, форум Сандански
 • Разработване на мобилно приложение със свободен достъп – виж тук
 • Популяризиране на VR маркетинга като инструмент за развитие на МСП – виж тук
 • Материали за информация и публичност – виж тук
 • Видео материали – виж тук

Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на сдружение „На фокус“и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.

www.greece-bulgaria.eu

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020