Дейности

1

Предоставя обща информация и консултации във връзка с възможностите за кандидатстване по различни програми, финансиране от ЕС и други международни донори на граждани и бизнес.

2

Провежда експертни проучвания и анализи във връзка с осъществяване на целите на сдружението

3

Организира инициативи и дейности за активиране на обществеността по важни въпроси с обществено значение

4

Организира и провежда обучения, семинари, конференции, форуми, кръгли маси, фестивали и други публични събития за повишаване на квалификацията и информираността на определени целеви групи в зависимост от идентифицираните нужди

5

Разработва и изпълнява проекти, самостоятелно или в партньорство, в изпълнение на стратегическите целите и приоритетите за развитие на област Благоевград и в частност на община Струмяни.

6

Създава и съдейства за осъществяване на партньорства между граждани, институции, бизнес, публично-частни партньорства на местно, регионално, трансгранично, междурегионално ниво с цел сътрудничество за реализиране на дейности и инициативи за подобряване на социално-икономическите условия и качеството на живот на населението в област Благоевград.

7

Реализира програми и проекти в различни сфери на дейност чрез прилагане и внедряване на иновативни и интелигентни решения за постигане на добавена стойност  и устойчивост на резултатите.