Проект CULT

„Картографиране на културното наследство на общините Струмяни, България и Карбинци, Македония и стимулиране развитието на културен туризъм чрез интегрирани туристически продукти”, № 2007CB16IPO007-2011-2-44 

Категория : Трасгранично сътрудничество

Дата : 14.06.2013 – 13.06.2014

Партньори:

Сдружение „На фокус“, Република България

Община Карбинци, Бивша Югославска Република Македония

Териториален обхват на проекта:
Република България, Област Благоевград
Република Македония, Източен Планов регион

Срок на договор – 12 месеца

Период на изпълнение: 14.06.2013 – 13.06.2014

Общ бюджет: 99 995.53 € за двете страни

Общи цели на проекта

 • Да се насърчи развитието на трансгранични културни туристически продукти и разнообразяване на съществуващите трансгранични туристически услуги в общините Струмяни и Карбинци.
 • Да се стимулира балансирано развитие на периферни икономически зони в България и Македония и да се популяризира културния туризъм като приход сектор за генериране на доходи в икономиките.

Специфични цели:

 • Да се проучат съществуващите исторически, културни и антропогенни ресурси в общините Струмяни и Карбинци и да се направи оценка на техния потенциал за създаване на нови културни туристически продукти;
 • Да се разработи съвместен трансграничен културен туристически продукт на базата на наличните ресурси на общините Струмяни и Карбинци;
 • Да се разработят модели за управление на най-важните културни обекти на територията на общините Струмяни и Карбинци по устойчив начин;
 • Да се укрепи капацитета на граничните общини и другите заинтересовани страни да прилагат модели за съживяване и запазване на културното наследство, насърчаване на културните обекти и превръщането им в туристически обекти.

Основни целеви групи:

 • Специалисти от Регионалния музей на Щип и музеите на Струмяни и Благоевград  
 • Специалисти от общинските администрации на Струмяни и Карбинци
 • Представители на малките и средни предприятия, свързани с туризма, туроператори и агенции, работещи в целеви региона и участва в изпълнението на проекта
 • Представители на местни агенции за развитие и сдружения и организации
 • Представители на местни и национални медии
 • Местното население на община Струмяни и Карбинци
 • Туристи, насочени и посетили обекти в общините Струмяни и Карбинци годишно.

В рамките на проекта се предвижда реализирането на следните дейности:

Дейност 1: Кабинетно проучване.

Дейност 2 и 3: Теренни проучвания на територията на общините Струмяни и Карбинци

Дейност 4: GPS картиране

Дейност 5: Дигитално фотографиране

Дейност 6: Обработване на данни и изготвяне на доклад

Дейност 7: Създаване на два модела за управление 

Дейност 8: Създаване на общ трансграничен културен туристически маршрут

Дейност 9: Рекламна кампания

Дейност 10: Организиране и провеждане на кръгла маса и семинар

Дейност 11 и 12: Съвместно управление на проекта 

Очаквани резултати 

 • Нарастване на привлекателността на региона на базата на опазването на природните ресурси и културното наследство
 • Увеличен общ културен капитал

Специфични индикатори за резултат:

 • Картирани и проучени най-малко 25 туристически обекти в двете общини
 • Развити два модели за управление на най-значимите обекти на територията на двете общини по устойчив начин
 • Разработен един съвместен трансграничен културно-туристически маршрут
 • Повишен капацитета на местните общини и заинтересовани страни в сектора на туризма да прилагат модели за съживяване и запазване на културното наследство

Събития

 • Кръгла маса в Струмяни
 • Семинар в Карбинци
 • Закриваща конференция