БЯЛА КНИГА ЗА VR
и дигитален каталог

Разработената Бяла книга представя VR технологията като иновативен инструмент, използван от малки и средни предприятия (МСП) в различни сектори на икономиката, за повишаване на тяхната видимост, привличане на нови клиенти и навлизане на нови пазари на национално, европейско и международно ниво.

Бялата книга за VR включва 12 сфери на приложение на VR технологията в различни икономически сектори:

ПРИЛОЖЕНИЕ НА VR ТЕХНОЛОГИЯТА

Бялата книга за VR представя добри практики, чрез вграден в онлайн изданието дигитален каталог, достъпен при кликване на изображенията както при разглеждане онлайн, така и при изтегляне на файла на компютър.

WHITE BOOK ON VR
and digital catalog

The developed White Book presents VR technology as an innovative tool used by small and medium-sized enterprises (SMEs) in various sectors of the economy to increase their visibility, attract new customers and enter new markets at national, European and international level.

The White Book on VR includes 12 areas of application of VR technology in different economic sectors:

APPLICATION OF VR TECHNOLOGY

The VR White Book presents good practices through a digital catalog embedded in the online edition, accessible by clicking on the images both when viewing online and when downloading the file on a local computer.